WELCOME TO BRNO

List of participants

back to list
Company

Department of Engineering and Automobile Transport/Ústav techniky a automob. dopravy AF MENDELU

Street
Zemědělská 1
ZIP Code
613 00
City
Brno
Country
Czech Republic

Employees
28


Company Profile:
Research and Development / Výzkum a vývoj

Department of Engineering and Automobile Transport is one of departments of Faculty of Agronomy of Mendel University in Brno. The department has corrosion and metallographic laboratories. The Department focuses on practical education and practical preparation of students for their technical practice. Companies are offered to use the above mentioned equipment in order to control product quality. The Department is also engaged in research and development of new technologies.
----------------------------------------
Ústav techniky a automobilové dopravy je jedním z ústavů Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Disponuje korozní a metalografickou laboratoří. Klade důraz na praktickou výuku a praktickou přípravu studentů pro technickou praxi. Podnikům nabízí využití daných zařízení pro kontrolu kvality jejich výrobků. Rovněž se zabývá výzkumem a vývojem nových technologií.
Profiltitel

Cooperation in R&D, Control of Quality of Engineering products / Spolupráce ve výzkumu a vývoji, kontrola jakosti strojírenských výrobků

What we offer:
We offer tests in:
- metallographic laboratory (macroanalysis, microanalysis, measurements of HRC hardness, measurements of HV mircohardness,
- corrosion laboratory (salt-spray chamber test, sculpture dioxide test, condensation chamber + further tests of protective layers).
Tests run under the valid conditions of ČSN EN ISO norms.
We offer cooperation in research and development of new materials and machine parts.
----------------------------------------
Nabízíme využití testů v
- metalografické laboratoři (makroanalýza, mikroanalýza, měření tvrdosti HRC, měření mikrotvrdosti HV),
- korozní laboratoři (zkouška solnou mlhou, oxidem siřičitým, kondenzační komoře + další zkoušky ochranných povlaků).
Veškeré zkoušky probíhají podle platných norem ČSN EN ISO.
Nabízíme spolupráci ve výzkumu a vývoji nových materiálů a strojních součástí.

What we are looking for:
We are looking for engineering companies interested in testing their products and testing of quality of supplied materials. We look for innovative SME’s who do not have enough financial sources to equip their own testing rooms and are interested in using the technical as well as knowledge background of the Department.
----------------------------------------
Hledáme strojírenské firmy se zájmem o testování jejich výrobků a zkoušek jakosti dodávaných materiálů. Hledáme inovativní MSP, které však nemají dostatek finančních prostředků na pořízení vlastních zkušeben a mají zájem využít technického i vědomostního zázemí Ústavu.

Collaboration sought:
  • Technical co-operation
  • Research co-operation


Responsible

Jiří Votava

odborný asistent / Research Assistant
back to list

Language

Participants

Location - Hall A2/005

picture_pavillion.jpg

                    logo_bvv(3).jpg

 

            
                         logo_EN_barevne(2).jpg   Logo-NET-EN(1).jpg                        logo_ce-en-pantone-hr.jpg                            mpo_en.jpg
© 2012 www.converve.com | Networking at events software