WELCOME TO BRNO

Seznam účastníků

Zpět na seznam
Společnost

OptimSys, s.r.o.

Ulice
U Vodárny 2
PSČ
61600
Město
Brno
Stát
Czech Republic

Zaměstnanci
10


Profil společnosti:
Voice communication under control / Hlasová komunikace pod kontrolou

OptimSys focuses on effective work with voice communication in the area of customer care, sales and telemarketing and dispatch communication. Our solutions bring simplification, higher efficiency of communication processes and possibility of their control.
OptimSys successfully serves customers on four continents.
-------------------------------------
OptimSys se zaměřuje na efektivní práci s hlasovou komunikací v oblasti péče o zákazníky, prodeje a telemarketingu a dispečerského řízení. Naše řešení vám přinesou zjednodušení, vyšší účinnost komunikačních procesů a možnost jejich kontroly.
Produkty a služby společnosti OptimSys oceňují zákazníci na čtyřech kontinentech.
Profiltitel

Phone support and proactive customer care / Telefonická podpora a proaktivní péče o zákazníky

Co nabízíme:
What does customer care efficiency mean for you? Could you measure its quality? Is the customer care an active tool for increasing your profits and for growth of your company? Be proactive and provide personalized care and support which your customers will enjoy.

We are innovating the processes of phone support and customer care. We can improve your ability to resolve customer requirements during the first call. We will help you to create friendly personal environment where your clients will always be able to reach you. You will get an overview and the ability to measure your level of customer care.
-------------------------------------
Co pro vás znamená efektivita péče o zákazníky? Dokážete měřit její kvalitu? Je pro vás péče o zákazníky aktivním nástrojem k zvyšování výnosů a růstu společnosti? Buďte proaktivní a poskytněte svým zákazníkům osobní péči a podporu, která je bude bavit.

Inovujeme procesy telefonické podpory a péče o zákazníky. Zlepšíme vaši schopnost kvalifikovaně řešit požadavky zákazníků během prvního zavolání. Pomůžeme vám vytvořit příjemné osobní prostředí, do kterého se vaši klienti vždy dovolají. Získáte přehled a schopnost měřit úroveň vaší zákaznické podpory.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for clients who are interested in consultation about how to improve their customer care.

We are looking for partners, especially among information systems producers and providers, for long-term cooperation in development of tools for efficient customer care.
-------------------------------------
Hledáme klienty, kteří mají zájem o konzultaci, jak zlepšit svou péči o zákazníky.

Hledáme partnery, zejména z řad výrobců a poskytovatelů informačních systémů, pro dlouhodobou spolupráci na rozvoji nástrojů pro efektivní péči o zákazníky.

Hledaná spolupráce:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Technical co-operation
  • License agreement
  • Services


Zástupce

Pavel Cenek

CEO

Lucie Kolářová

Marketing manager

Profiltitel

Dispatch control of voice communication / Dispečerské řízení hlasové komunikace

Co nabízíme:
Have you ever considered how the communication in your production facility runs? Do not let the disorganized and insufficiently managed communication cause a decrease of efficiency, performance and quality in your business!
The central voice dispatching streamlines the contact between employees and reduces their delays. Prepared communication processes and stored regulations help dispatchers to avoid errors under high workload and during handling emergency situations. Automation of communication in emergency situation saves time and contributes to minimizing economical losses and to health protection.
-------------------------------------
Uvažovali jste, jak probíhá komunikace ve vašem výrobním provozu? Nedovolte, aby nepromyšlená a špatně řízená komunikace snížila efektivitu, výkon a kvalitu ve vaší společnosti!
Centrální hlasové dispečerské pracoviště zjednoduší kontakt mezi pracovníky a sníží jejich prostoje. Připravené komunikační procesy a uložené předpisy zamezí chybám dispečera při vysokém pracovním vytížení a při řešení nouzových situací. Automatizace komunikace v nouzové situaci šetří čas a přispívá k minimalizaci ekonomických škod a ochraně zdraví.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for clients interested in dispatch control of voice communication. We are ready to offer you our expertise.
We are looking for distributors and value added resellers (VARs) for distribution of our solution.
We are looking for partners for long-term cooperation in development of voice dispatch solutions.
-------------------------------------
Hledáme klienty, kterých se dotýká problematika dispečerského řízení hlasové komunikace a v rámci konzultací jsme připraveni nabídnout naše zkušenosti.
Hledáme distributory a distributory s přidanou hodnotou (VAR) pro prodej našeho řešení.
Hledáme partnery pro dlouhodobou spolupráci na rozvoji řešení hlasových dispečerských pracovišť.

Hledaná spolupráce:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Technical co-operation
  • License agreement
  • Services


Zástupce

Pavel Cenek

CEO

Lucie Kolářová

Marketing manager

Zpět na seznam

Jazyk

Participants

© 2012 www.converve.com | Networking at events software